Polityka prywatności

Właścicielem firmy LinguaVision, jak i strony internetowej i sklepu intenrtowego linguavision.pl jest EduVisions sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 10/19

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest EduVisions sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 10/19.

Napisz do nas na adres e-mail: biuro@linguavision.pl lub adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 10/19 87-100 Toruń.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na kurs, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na nasze konto bankowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną lub face-to-face;
 • rozliczania transakcji i płatności;
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (poprzez formularz kontaktowy lub Facebooka);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • zarządzania stroną internetową oraz sklepem internetowym i stronami Administratora na innych platformach;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych (wymagają tego przepisy prawa);
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
 • badania satysfakcji z oferowanych usług;
 • wysyłania newslettera;
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, nick skype w przypadku osoby fizycznej
 • nazwa firmy, adres email, telefon, NIP oraz adres w przypadku firm.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

 1. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 2. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) — w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych — do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych — w przypadku gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Dane udostępniamy:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • pracownikom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji procesów biznesowych i technicznych w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora;
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, fakturowania, księgowości, newslettera, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • marketingowych.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej — do państw trzecich.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

Nie.